ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียน / อักษรย่อ

ภาษาไทย : โรงเรียนสุรวิวัฒน์ อักษรย่อ “รสว”
ภาษาอังกฤษ : Surawiwat School อักษรย่อ “SWS”

 

รหัสโรงเรียน

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : 1430011501

 

ตราสัญญลักษณ์โรงเรียน

sws_logo_thai                    sws_logo_eng

สีประจำโรงเรียน : สีแสด สีทอง

ปรัชญา : คุณธรรม นำความรู้ สู่ความเป็นเลิศ

เครื่องแต่งกายนักเรียน

1-4_f

1-4_sport 

1_s

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์เป็นหน่วยปฏิบัติการการเรียนการสอนตามแนวการศึกษาค้นคว้า ด้านการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีพัฒนาการสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม อารมณ์ และสังคม มีทักษะและความสามารถที่จะ ใฝ่หาความรู้ตามความถนัด และความสนใจ ให้พึ่งตนเองได้ พัฒนาได้ แข่งขันได้ มีจริยธรรมสุนทรียภาพและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

คุณลักษณะนักเรียนอันพึงประสงค์

มีความรู้ ทักษะ ทัศนะ ค่านิยม และเจตคติที่เหมาะสม มีภาวะผู้นำที่สามารถทำงานเป็นทีม โดยยึดความคิดและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถทางภาษาในการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นนักวิชาการและวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจ

สถานที่ตั้งโรงเรียน

ตามแผนผังมหาวิทยาลัย (Master Plan) ได้กำหนดพื้นที่จัดตั้งโรงเรียนสุรวิวัฒน์ ภายในเขตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของมหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างประตูทางออกมหาวิทยาลัยประตู 1 และประตู 2

  • ทิศเหนือ ติดรั้วหมู่บ้านสุรสวัสดิ์แลนด์
  • ทิศตะวันตก ติดพื้นที่สวนป่ามหาวิทยาลัย
  • ทิศตะวันออก ติดพื้นที่สวนป่ามหาวิทยาลัย
  • ทิศใต้ ติดถนนมหาวิทยาลัย 3

มีพื้นที่ทั้งหมด 45 ไร่ สภาพพื้นที่เดิมเป็นที่ว่าง มีต้นไม้ยืนต้น ต้นกระถิน ขึ้นตามธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วไป

ช่วงเริ่มต้นใน ปีการศึกษา 2559 – 2560 ให้สถานศึกษาค้นคว้าฯ และโรงเรียนสุรวิวัฒน์ ตั้งสำนักงานอยู่ที่อาคารเกษตรภิวัฒน์ ภายในบริเวณฟาร์มมหาวิทยาลัย
หลังจากการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารต่างๆ ภายในบริเวณโรงเรียนเสร็จสมบูรณ์แล้วจึงจะย้ายสถานศึกษาค้นคว้าฯ และโรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ ไปอยู่ในบริเวณโรงเรียน

1-4_m

    1-4_lap

4_sd

แนวคิด ในการจัดตั้งโรงเรียนสุรวิวัฒน์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ เป็นโรงเรียนประจำ (Boarding School / Residential School) ให้กับนักเรียนทุกระดับ ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพให้นักเรียนได้ทั้งในด้านวิชาการและด้านภาษา แต่เนื่องจากการก่อสร้างกลุ่มอาคารสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ฯ ยังไม่แล้วเสร็จ ในปีการศึกษา 2559 – 2560 ได้กำหนดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ประจำ และจัดให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างอำเภอหรือต่างจังหวัดได้อยู่ประจำ เมื่อการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จในปีการศึกษา 2561 จะกำหนดให้นักเรียนทุกระดับอยู่ประจำ โรงเรียนจะออกแบบสภาพแวดล้อมและจัดบรรยากาศเพื่อกระตุ้นหรือปลุกเร้าให้เกิดการเรียนรู้กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจโลกตามความเป็นจริง โดยออกแบบอาคารให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ เช่น อาคารสีเขียว (Green Building) และสะท้อนปรัชญาของโรงเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่คนเรียนรู้ได้เต็มความสามารถ และส่งเสริมการใช้ภาษาไปด้วย

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ เป็นโรงเรียนที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา และเป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อพัฒนานักเรียนและเชื่อมรอยต่อทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และมุ่งสู่ความเป็นนักวิชาการ วิชาชีพตามที่นักเรียนมีความถนัดและสนใจ โครงสร้างทางกายภาพของสถานที่เรียนให้มีลักษณะที่เอื้อต่อการเรียนการสอนทางวิชาการ (Academic Planning) เพื่อการเรียนรู้ การค้นคว้า การปฏิบัติการ และการทำกิจกรรมให้นักเรียนได้มีโอกาสไปสัมผัสกับการเรียนนอกห้องเรียน ส่งเสริมนักเรียนให้เรียนรู้ด้านการปกครอง ส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำ/ผู้ตาม การทำงานเป็นทีม และการรวมกลุ่มชมรม ออกแบบอาคารให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามลักษณะของโรงเรียน เช่น ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านภาษา ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ และศูนย์การเรียนรู้ทางด้านสังคมศึกษา เป็นต้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะการใช้ภาษา และการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมให้การเรียนรู้ของนักเรียนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยจัดเตรียมพื้นที่ภายในอาคารเรียนดังนี้

  1. จัดเตรียมระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม สร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
  2. สร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้แบบเลื่อนไหลต่อเนื่อง สอดคล้องกับพฤติกรรมตามธรรมชาติที่ไม่ขาดตอน กระตุ้นให้เกิดการคิด การผสมผสานความรู้ด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดทุกเวลา ทุกสถานที่
  3. มีการออกแบบห้องเรียนต้องเอื้อต่อการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้แนวใหม่ สามารถปรับ ชั้นเรียนให้มีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ สามารถจัดตามสภาพ Ability Grouping และเอื้อต่อการแบ่งกลุ่มและการสอนแบบ Team Teaching บางวิชาอาจบูรณาการการสอนระหว่าง Learning และ Laboratory เข้าด้วยกัน เช่น การสอนภาษา มีรูปแบบโต๊ะเรียนต้องเอื้อต่อการจัดกลุ่มในลักษณะต่างๆ ได้
  4. ห้องเรียนสามารถใช้สำหรับ Home Room และมีห้องสำหรับให้นักเรียนได้ปรึกษาปัญหากับครู
  5. จัดให้มีพื้นที่สำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมสำหรับเด็กนักเรียนในวัยนี้ที่มี Learning by Learning ได้แก่ ห้องดนตรี ห้องศิลปะ บริเวณจัดแค้มป์ไฟ ฯลฯ

ผัง - Word

แผนผังแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษ (โรงเรียนสุรวิวัฒน์)

buiding1

ภาพจำลองอาคารโรงเรียนสุรวิวัฒน์ (เปิดใช้งานปีการศึกษา 2561)

buiding2

อาคารเกษตรภิวัฒน์ ใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราว

สถิตินักเรียนและบุคลากรประจำปี 2560

 

ลำดับ บุคลากรและนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
1 บุคลากรสายวิชาการ 24
2 บุคลากรสายปฏิบัติการ 9
3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 57
4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 56
5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 40
6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 29