การบริหาร

โครงสร้างบริหารโรงเรียนสุรวิวัฒน์

 

โรงเรียนสุรวิวัฒน์เป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าสาขาวิชา สังกัดสำนักงานอธิการบดี มีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา เป็นองค์กรบริหารสูงสุด แบ่งโครงสร้างการบริหารงานตามสายงาน เป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารและบริการ และฝ่ายวิชาการและพัฒนานักเรียน โดยมีหน้าที่พอสังเขปดังนี

    1. ฝ่ายบริหารและบริการ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนอำนวยการ ส่วนวางแผนและพัฒนา และส่วนสนับสนุนงานบริการ โดยแต่ละส่วนจะมีงานย่อยดังนี้

1.1 ส่วนอำนวยการ ประกอบด้วย งานประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเงินและพัสดุ อาคารสถานที่และความปลอดภัย ยานพาหนะ ประชาสัมพันธ์ สารบรรณ งานนิติการ การเจ้าหน้าที่ เป็นต้น และประสานงานกับหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย ประสานขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นต้น
1.2 ส่วนวางแผนและพัฒนา ประกอบด้วย งานวางแผนโรงเรียน งานประกันคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาบุคลากร งานพัฒนาวิชาชีพครู งานสมาคมผู้ปกครองและสมาคมศิษย์เก่า
1.3 ส่วนสนับสนุนงานบริการ ประกอบด้วย งานสารสนเทศ งานโสตทัศนูปกรณ์ งานห้องสมุด งานดูแลร้านค้าภายในโรงเรียน/หอพัก งานหอพัก งานสวัสดิการนักเรียน งานโภชนาการสำหรับนักเรียน

   2. ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักเรียน ประกอบด้วย 4 งาน ได้แก่ ส่วนวิชาการ ส่วนพัฒนากิจกรรมนักเรียน และส่วนวิจัยและนิเทศ โดยแต่ละส่วนจะมีงานย่อยดังนี้

2.1 ส่วนวิชาการ ประกอบด้วย งานกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ งานพัฒนาหลักสูตร งานทะเบียน งานโครงการวิชาการ งานตารางสอน/ตารางสอบ และงานเอกสารวิชาการ/ข้อสอบ
2.2 ส่วนกิจกรรมพัฒนานักเรียน ประกอบด้วย งานวางแผนและพัฒนา งานความปลอดภัยนักเรียน งานอบรมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม งานวินัยนักเรียน งานกิจกรรมสภานักเรียน งานกิจกรรมเชียร์ งานกิจกรรมกีฬาสี งานกิจกรรม เพื่อสังคมและพัฒนาตน งานติดตามและประเมินกิจกรรม งานส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ งานส่งเสริมศักยภาพทางดนตรี งานส่งเสริมศักยภาพทางศิลปะ งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานทุนการศึกษา งานแนะแนว และงานติดตามและประเมินผล
2.3 ส่วนวิจัยและนิเทศ ประกอบด้วย งานประเมินการเรียนการสอน งานประเมินโครงการ งานพัฒนาประสบการวิชาชีพครู และงานประกันคุณภาพการศึกษา

 

รายละเอียดโครงสร้างการบริหารและสายบังคับบัญชา โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ตามแผนภาพ

บริหาร