ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

ประกาศ

เรื่อง

วันที่

 

ประกาศโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แนวการปฏิบัติเข้าเป็นนักเรียนประจำ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 04/05/2559

 

ประกาศโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลาไปศึกษา ดูงาน หรือทำกิจกรรม ณ ต่างประเทศ ของนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลียีสุรนารี พ.ศ. 2559

04/05/2559

ประกาศโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2559

04/04/2559

ประกาศโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 (ค่าใช้จ่าย)

23/03/2559

ประกาศโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ภาระงานครูโรงเรียนสุรวิวัฒน์ สถานศึกาาค้นคว้าการเรียนรู้ฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

05/07/2560

ระเบียบ

คำสั่ง