บุคลากร

ผู้บริหารโรงเรียน

 

ศ.ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน
ที่ปรึกษา
ดร. อ่องจิต เมธยะประภาส
ที่ปรึกษา
ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ
หัวหน้าสถานศึกษาค้นคว้าและรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ : 4597,4186
โทรสาร : 4185
e-mail : santimaensiri@sut.ac.th
อ. ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ : 4527
โทรสาร : 4185
e-mail : khanchai@sut.ac.th
นางสาวสุขเกษม ทักษิณสัมพันธ์
ที่ปรึกษาสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ฯ
โทรศัพท์ : 5247, 4905
โทรสาร : 5240
e-mail :

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นาย วโรรส อินทรศิริพงษ์
ครู
โทรศัพท์ : 5246
โทรสาร : 5240
e-mail : waroros@g.sut.ac.th
ผศ. ดร. อรชุน ไชยเสนะ
Mathematics
ดร.ภาณุ ยิ้มเมือง
คณิตศาสตร์
อ.ดร. เอกณัฐ เวทยะวานิช
ครูพิเศษ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาเคมี)

 

ดร. จตุรพร นิ่มเจริญ
ครู
โทรศัพท์ : 5215-16
โทรสาร : 5240
e-mail : chaturaporn@g.sut.ac.th
นาย ภูมินทร์ หลงสมบูรณ์
ครู
โทรศัพท์ : 5246
โทรสาร : 5240
e-mail : phoomintara@g.sut.ac.th
นางสาวพิไลลักษณ์ กาบบาลี
ครู
โทรศัพท์ : 5215
โทรสาร : 5240
e-mail :

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาชีววิทยา)

 

นายปุณณวิช เลิศธีรวัฒน์
ครู
โทรศัพท์ : 5216
โทรสาร : 5240
e-mail : pun_sws@g.sut.ac.th
นาย สุธิโชติ ทวีกสิกรรม
ครู
โทรศัพท์ : 5216
โทรสาร : 5240
e-mail : sutichote1990@hotmail.com
ดร.ธนิกานต์ อุดมชโลทร
ครู
โทรศัพท์ : 5215
โทรสาร : 5240
e-mail : Thanikarn@sut.ac.th

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาฟิสิกส์)

 

น.ส. ทิพย์ เมธาดิลกกุล
ครู
โทรศัพท์ : 5246
โทรสาร : 5240
e-mail : t.metadilogkul@gmail.com
นาย รัชนิกร กุมรัมยะกุล
ครู
โทรศัพท์ : 5215-16
โทรสาร : 5240
e-mail : ratchakk@sut.ac.th
ดร.วิฑูรย์ ตั้งวัฒนกุล
ครู
โทรศัพท์ : 5215
โทรสาร : 5240
e-mail : witoontangwatana@sut.ac.th

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

น.ส. จิดาภา ชาญจำลอง
ครู
โทรศัพท์ : 5246
โทรสาร : 5240
e-mail : jidapachan@g.sut.ac.th
น.ส. สุธีรวรรณ อารีราษฎร์
ครู
โทรศัพท์ : 5216
โทรสาร : 5240
e-mail : sutheerawan.a@g.sut.ac.th
น.ส.ปิยธิดา เสรีเบญจพล
ครู
โทรศัพท์ : 5215
โทรสาร : 5240
e-mail : piyathida@g.sut.ac.th

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

ครูจิรัสชยาณ์ ปกรณ์คุณารักษ์
ครูภาษาไทย
โทรศัพท์ : 5215-16
โทรสาร : 5240
e-mail :
น.ส.ปาริชาต ชมชื่น
ครู
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : 5240
e-mail : -
อ.ศรัยฉัตร ฉัตรปิลันธนา
ครูพิเศษ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

นายอติวิชญ์ ทรงสุข
ครู
โทรศัพท์ : 5215
โทรสาร : 5240
e-mail : atiwitch.peace@sut.ac.th
นางสิริลักษณ์ ตะนัง
ครูพิเศษ (วิชาสังคมศึกษา)
นายบัญญัติ อานนท์จารย์
ครูพิเศษ (วิชาศาสนา)
นายชินวัตร นิลเนตร
ครูพิเศษ (วิชาศาสนา)
นายอานนท์ ปล้ำกระโทก
ครู
โทรศัพท์ : 5215
โทรสาร : 5240
e-mail :

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

อ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์
ครูพิเศษ (ทักษะงานช่าง)
ผศ.ดร.กีรติ สุลักษณ์
ครูพิเศษ (ทักษะงานช่าง)
นายสาทิพย์ จุไรรัตน์พร
ครูพิเศษ (ทักษะงานช่าง)
นายชาตรี ชวนะนรเศรษฐ์
ครูพิเศษ (ทักษะงานช่าง)
นายธนิตศักดิ์ จาตุรัตน์ทวีโชติ
ครูพิเศษ (ลูกเสือ-เนตรนารี)
ผศ.ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว
ครูพิเศษ (คอมพิวเตอร์)
นายสรพัชย์ ทัพพะรังสี
ครูพิเศษ (คอมพิวเตอร์)
นายปฏิภาณ สิทธิคุณ
ครูพิเศษ (คอมพิวเตอร์)
นายสิทธา ชัยมงคล
ครูพิเศษ (คอมพิวเตอร์)

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายพฤกษ์ สวัสดี
ครู
โทรศัพท์ : 5218
โทรสาร : 5240
e-mail : Pruek1@sut.ac.th
อ.ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
ครูพิเศษ (วิชาสุขศึกษา)
ผศ.ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์
ครูพิเศษ (วิชาสุขศึกษา)
อ.ดร.วรรณวดี เนียมสกุล
ครูพิเศษ (วิชาสุขศึกษา)
ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดง
ครูพิเศษ (วิชาสุขศึกษา)
อ.ดร.ปัทมา วาจามั่น
ครูพิเศษ (วิชาสุขศึกษา)
อ.สิริกร ขาวบุญมาศิริ
ครูพิเศษ (วิชาสุขศึกษา)
นายนัฐวุฒิ เถาวันดี
ครูพิเศษ (พลศึกษา)
นางมยุรี ชูศรี
ครูพิเศษ (สุขศึกษา)
นายป้อ บุญรอด
ครูพิเศษ (พลศึกษา)
นายวีนวัชร์ ทองยอดดี
ครูพิเศษ (พลศึกษา)

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

น.ส.หทัยรัตน์ รอดแก้ว
ครู
โทรศัพท์ : 5215
โทรสาร : 5240
e-mail : hathairat_r@sut.ac.th

 

แนะแนวการศึกษา

 

น.ส. แคททีรียา การินทร์
ครู
โทรศัพท์ : 5215-16
โทรสาร : 5240
e-mail : cattee.garin@gmail.com
นายปริญญ์ ก่อวงศ์กาญจน์
ครู
โทรศัพท์ : 5215
โทรสาร : 5240
e-mail : Prin_Khor@sut.ac.th

 

ฝ่ายสนับสนุนการสอน

 

นางกัญธมน ฤทธิอนันตศิริ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 5243
โทรสาร : 5240
e-mail : khunjew@sut.ac.th
นางสาวสุชญา ศรีไทย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 5244
โทรสาร : 5240
e-mail : jant@sut.ac.th
บุญตา เอี่ยมศุภมงคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 5244
โทรสาร : 5240
e-mail : boonta@sut.ac.th
นางจงชญา ณ ป้อมเพ็ชร์
นักวิจัยการศึกษา
โทรศัพท์ : 5242
โทรสาร : 5240
e-mail : jantanee@sut.ac.th
นางสาวสุริชา ฐานวิสัย
นักวัดผลการศึกษา
โทรศัพท์ : 5218
โทรสาร : 5240
e-mail : @sut.ac.th
นางสาวศศิวิมล กอบัว
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 5242
โทรสาร : 5240
e-mail : sasiwimon@sut.ac.th
นางสาวคุณัญญา รอดเมฆ
ที่ปรึกษาหอพัก
โทรศัพท์ : 5218
โทรสาร : 5240
e-mail : r.kunanya@gmail.com
นางสาวณภัทรสร เกิดมงคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 5241
โทรสาร : 5240
e-mail : N.keadmongkol@gmail.com
นายเทอดพงษ์ กองษา
ช่างเทคนิค
โทรศัพท์ : 5218
โทรสาร : 5240
e-mail : therdpong@sut.ac.th
นางสาวครองขวัญ ใสใหม่
พนักงานบริการ
โทรศัพท์ : 5218
โทรสาร : 5240
e-mail : krongkwan@sut.ac.th