รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเข้าเยี่ยมชม จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ และโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (21 สิงหาคม 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเข้าเยี่ยมชม จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ และโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (21 สิงหาคม 2560)

อาจารย์ ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมให้การต้อนรับ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะในโอกาสที่ เข้าเยี่ยมชม ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน พร้อมนำเสนอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ และโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (21 สิงหาคม 2560)