โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ฯ ได้จัด กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียน Parent-Teacher Conference ระดับชั้น ม.1, ม. 2, ม.4 และ ม.5

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ฯ ได้จัด กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียน Parent-Teacher Conference ระดับชั้น ม.1, ม. 2, ม.4 และ ม.5

โดยมี ศ.ดร. สันติ แม้นศิริ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงาน อาจารย์ ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ อาคารเกษตรภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Parent-Teacher Conference – Semester 2/2017
On Sunday, November 19th, 2017, acting principal Prof. Dr. Santi Mansiri together with acting vice-principal Dr. Khanchai Khosonthongkee and teachers welcomed parents who participated in the Parent-Teacher Conference held at Surawiwat School, Suranaree University of Technology. The Parent-Teacher Conference is held each semester in order to inform updated school activities to parents and exchange ideas between parents and school administrators for effective learning and teaching management.