ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การพัฒนาการเรียนการสอนด้วย E-Learning”วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องเรียน 7 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ

ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การพัฒนาการเรียนการสอนด้วย E-Learning”วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2560
ณ ห้องเรียน 7 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2560 คณะครูโรงเรียนสุรวิวัฒน์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การพัฒนาการเรียนการสอนด้วย E-Learning” เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ รวมไปถึงประยุกต์ใช้เทคโลโนยีแบบใหม่เพื่อพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีคุณอมรเทพ เทพวิชิต และคุณอรรคเดช โสสองชั้น ผู้เชี่ยวชาญด้าน e-learning จากศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามาเป็นวิทยากร

———————————————————————–

On Wednesday, October 25, 2017, the workshop “Teaching and Learning Development with E-Learning” was held for teachers of Surawiwat School aiming to manage all teaching and learning classes more effectively and bring into more innovative technology to help students learn better. Mr. Amornthep Thepwichit and Mr. Akkadet Sosongchan, e-learning specialists from the Center of Educational Innovation and Technology, Suranaree University of Technology, were invited as the trainers for this workshop.