พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สอบผ่านการคัดเลือก สอวน. ค่าย 1 (วิชาเคมี ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์)

อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สอบผ่านการคัดเลือก สอวน. ค่าย 1 (วิชาเคมี ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์) โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มทส. ปีการศึกษา 2560

———————————————————-
The acting vice-principal Dr. Khanchai Khosonthongkee presented certificates to students who were selected to participate in the 2017 Academic Olympiad Camp, Physics and Computer organized by The Promotion of Academic Olympiad and Development of Science Education Foundation under the patronage of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra (POSN).