พิธีมุทิตา จิตท่านผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการโรงเรียน

ภาพกิจกรรมพิธีมุทิตาจิตท่านผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการโรงเรียน (31 ก.ค. 2560)

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ผู้อำนวยการโรงเรียน ศ.ดร.ประสาท สืบค้า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงเรียน อ.ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียน อ.ดร. สารัมภ์ บุญมี  ครูและบุคคลากร และนักเรียน