คำถามที่พบบ่อย FAQ

★ กระบวนการคัดเลือกนักเรียน ★ 

Q: โรงเรียนรับนักเรียนระดับชั้นใด ?

A: โรงเรียนสุรวิวัฒน์รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยเปิดให้สอบเข้าในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ของทุกปีการศึกษา

Q: กระบวนการคัดเลือกนักเรียนทำอย่างไร และใครเป็นผู้กำหนดวิธีการคัดเลือก ?

A: การกำหนดวิธีการคัดเลือกทำโดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ โดยมีการประกาศเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเป็นรายปีการศึกษา ปัจจุบันนี้วิธีการคัดเลือกประกอบด้วยการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการและการสอบสัมภาษณ์ (รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมได้ในประกาศ)

Q: โรงเรียนสุรวิวัฒน์มีการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหรือไม่ ?

A: โรงเรียนสุรวิวัฒน์เป็นโรงเรียนในกำกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีการบูรณาการใช้ทรัพยากรและบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงจัดสรรโควตาให้แก่บุตรบุคลากรที่แสดงความจำนงในการส่งบุตรเข้าเรียน โดยกำหนดให้จัดสรรโควตาให้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนที่เปิดรับทั้งหมดในปีการศึกษานั้น ๆ

Q: การทดสอบมาตรฐานวิชาการมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร มีการออกแบบทดสอบอย่างไร ?

A: แบบทดสอบมาตรฐานทางวิชาการมีวัตถุประสงค์เพื่อจำแนกความรู้และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้สมัคร ดังนั้นจึงเป็นข้อสอบที่มีสัดส่วนการคิดวิเคราะห์มากกว่าความจำ เนื่องจากเป็นทักษะที่สำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนสอนของโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มีการวิเคราะห์อำนาจการแจกแจงของข้อสอบ ดัชนีความยากของข้อสอบ  มีการทบทวนและนำไปพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ ข้อสอบเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนสุรวิวัฒน์ ซึ่งไม่สามารถเผยแพร่ได้

Q: ทำไมโรงเรียนจึงไม่ประกาศลำดับที่หรือคะแนนของผู้ที่สอบได้ ?

A: โรงเรียนสุรวิวัฒน์คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อนักเรียนและสังคม รวมทั้งไม่ต้องการเป็นสนามลองข้อสอบ จึงไม่ประสงค์ประกาศลำดับที่สอบได้และคะแนน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสากล ทั้งนี้ในการประกาศผลสอบใด ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น การสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ การสอบคัดเลือกนักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ก็เป็นไปด้วยมาตรฐานเดียวกันคือไม่ประกาศลำดับที่สอบได้ ยกเว้นลำดับที่ของตัวสำรอง

★ ค่าเทอม ★ 

Q: ค่าเทอมเท่าไหร่ ?

A: ค่าเทอมมีสองอัตรา คือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และค่าหอพัก รวมถึงค่าประกันของเสียหายที่จ่ายตอนแรกเข้าซึ่งจะคืนให้เมื่อจบการศึกษาในแต่ละระดับช่วงชั้น รายละเอียดดังแสดงในตาราง

รายการ

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ไม่อยู่หอพัก

อยู่หอพัก

อยู่หอพัก

ค่าบำรุงการศึกษา 4,000 4,000 6,000
ค่าธรรมเนียม
–   อาหารกลางวัน 1 มื้อ/วัน
–   อาหารว่าง 2 มื้อ/วัน
–   วัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ
–   กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (คลิก เพื่อดูรายละเอียด)
–   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาดูงานต่าง ๆ (คลิก เพื่อดูรายละเอียด)
–   ค่าเอกสารประกอบการสอน
–   ค่าวิทยากรและห้องปฏิบัติการนอกโรงเรียน
–   บริการ Internet Wifi และ Notebook สำหรับใช้ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (สำหรับนักเรียนม.ปลาย)
40,000 40,000 60,000
ค่าหอพัก

– ห้องพักพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ห้องน้ำในตัว
– อาหารวันละ 2 มื้อ (เช้า-เย็น)
– กิจกรรมหลังเลิกเรียน
– รถรับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัย
– บริการซัก-รีด ชุดนักเรียน ชุดกีฬา ปลอกหมอน และผ้าปูที่นอน
– ครูที่ปรึกษาหอพักดูแลช่วงที่นักเรียนอยู่หอพัก
– กิจกรรมสำหรับนักเรียนหอพัก

40,000 40,000
ค่าประกันของเสียหาย 3,500 3,500 3,500
รวม 47,500 87,500 109,500

Q: นักเรียนต้องอยู่หอหรือไม่ ?

A: นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนักเรียนทุกคนต้องอยู่หอพัก นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสามารถเลือกอยู่หอพักหรือเดินทางไป-กลับได้

จุดเด่นของโรงเรียน ★ 

Q: จุดเด่นของโรงเรียนคืออะไร ?

A:
– หลักสูตรที่ทันสมัย (หลักสูตรแกนกลาง สพฐ. + หลักสูตรเพิ่มเติม เช่น โครงงาน STEM, STEM@Life และ STEAM)
– กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English for Fun (บรรจุในตารางเรียน 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) , English Camp โดยครูประจำของทางโรงเรียนที่มีทักษะด้านภาษา มีสำเนียงที่ดี หรือครูพิเศษชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง
– ห้องปฏิบัติการเพียบพร้อม ทั้งของ รสว. และของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย (ศูนย์บรรณสารฯ (ห้องสมุด) หอดูดาว สวนพฤกษศาสตร์ศูนย์ซินโครตรอน)
– มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมาร่วมสอนและทำโครงงานกับนักเรียน
– มีครูดูแลอย่างใกล้ชิด ห้องเรียนแต่ละห้องมีนักเรียนไม่เกิน 35 คน
– กิจกรรม 7 habits (บรรจุในตารางเรียน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) ที่ไม่มีในโรงเรียนทั่วไป ยกเว้น โรงเรียนนานาชาติหรือเอกชนบางแห่ง
– การมีส่วนร่วมของครู และผู้ปกครอง เพื่อพัฒนานักเรียนรายบุคคล
– กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่าง ๆ เช่น Bridging course
– กิจกรรมพบพระอาจารย์ ครูอบรมวิชาการ พระอบรมจิตใจ

Q: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือไม่ ?

A: ไม่ เพราะรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมที่อยู่ในค่าเทอมแล้ว

Q: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีไว้เพื่ออะไร?

A: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติที่เหมาะสม ความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มีนิสัยรักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียนและรักการค้นคว้าอย่างมีระบบ มีความเป็นผู้นำ มีความเป็นไทย มีวินัยในตนเอง มีจิตสาธารณะ รู้จักดูแลตนเองให้เข้มแข็งทั้งกายและใจ โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กิจกรรมแนะแนวและพัฒนาคุณลักษณะ กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

1. กิจกรรมนักเรียนแนะแนวและพัฒนาคุณลักษณะ

กิจกรรม

เป้าหมาย

1.    การดูงาน หรือเข้าค่ายวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการประกอบอาชีพ เพื่อใช้สำรวจความสนใจ ความถนัดและศักยภาพของตน รู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพอย่างหลากหลาย รู้จักแสวงหา และใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนการศึกษาต่อ หรือวางแผนเพื่อประกอบอาชีพตามที่ตนมีความถนัด และสนใจ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน  มีการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ระหว่างการดูงานหรือการเข้าค่ายวิชาการ หรือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ศัพท์เทคนิคระหว่างการดูงาน หรือเข้าค่ายร่วมกับนักเรียนชาวต่างชาติ เพื่อให้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน
2.    การฟังบรรยายพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือจากผู้ทรง คุณวุฒิที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการประกอบอาชีพ เพื่อใช้สำรวจความสนใจ ความถนัดและศักยภาพของตน รู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพอย่างหลากหลาย รู้จักแสวงหา และใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนการศึกษาต่อ หรือวางแผนเพื่อประกอบอาชีพตามที่ตนมีความถนัด และสนใจ
3.    การฟังบรรยายพิเศษ ดูงาน หรือเข้าค่ายวิชาการด้านสังคมศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และดนตรี เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและชื่นชมบุคคลตัวอย่างที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย มีความเข้าใจและภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ ความเป็นชาติไทย และท้องถิ่นของตน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
4.    การฟังบรรยายพิเศษและอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมในทุก ๆ ด้าน

2. กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรม

เป้าหมาย

1.    กิจกรรมชุมนุม หรือชมรม เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้พัฒนาความเป็นผู้นำ – ผู้ตาม  ที่ดี ความรับผิดชอบ และการทำงานร่วมกัน โดยได้ทำกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด ความต้องการ เหมาะสมกับวัย และวุฒิภาวะ
2.    กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อพัฒนานักเรียนทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และเจริญก้าวหน้า

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

กิจกรรม

เป้าหมาย

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมจิตสำนึกในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะต่าง ๆ ที่สอดคล้อง กับวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมอย่างสม่ำเสมอ  ทำให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

Q: จัดกิจกรรมที่ไหนบ้าง ?

A: จัดทั้งในและนอกสถานที่

ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา 2559

หมายเหตุ : กดที่คำถามเพื่อเปิดดูคำตอบที่ท่านต้องการ