ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2563

(รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน)